D. Katayev, D. Banerjee, Y.-X. Jia, C. Besnard, A. K. Sharma, R. B. Sunoj, E. P. Kündig Chem. Eur. J. 2013, 19, 11916-​11927