D. Katayev, H. Kajita, A. Togni, Chem. Eur. J. 2017, 23, 8353-​8357