Y. N. Belokon’, V. I. Maleev, D. A. Kataev, T. F. Saveleva, T. V. Skrupskaya, Y. V. Nelyubina, M. North, Tetrahedron: Asymmetry 2009, 20, 1746-​1752